Sangkorets historie

Centralkirkens sangkor 120 år    -  høsten 2010
Starten
Metodistene har alltid vært et sangens folk. De første metodister sang evangeliet slik at mange ble vekket og kom til liv i Gud. Dette var tilfelle i metodismens første tid i England, hvor Charles Wesley skrev sine mange salmer og sanger. Centralkirken i Bergen innså tidlig betydningen av å utvikle menighets- og korsang.
Onsdag 20.august 1890 samledes en del brødre og søstre av den 2. metodistmenighet i Bergen for å danne en sangforening. Menighetens første pastor Helge Ristvedt ledet møte og det ble valgt et styre med O. Simonsen som formann. Styret fikk i oppdrag å skaffe en sanglærer snarest mulig. Skomaker Olai Hansen var den første dirigent og det var han i 18år.
I de første 5år holdt menigheten til på ”Olsens og Finsnes sal” i Domkirkegaten 2. Så i 1895 kjøpte menigheten eiendommen på Ladegården som gikk under navnet John Wesleys Kapell. Sangkoret fikk i denne tiden oppleve stor fremgang og deltok på mange ulike aktiviteter. 1907 har vært et særdeles aktivt år for sangkoret. Sekretæren Kitty Johannessen skriver: koret har 27 medlemmer, har sunget 683 sanger, lært 23 nye sanger, avholdt 4 fester, deltatt på 3 landturer. Dessuten vært 3 ganger på Kretsfengslet, 3 ganger på Pleiestiftelsen for spedalske, 2 ganger på Arbeidsanstaltens tvangsavdeling, Heggens aldershjem og andre steder. 2084 traktater ble delt ut.
Under bygging av Centralkirken i 1916-1918 hadde sangkoret en vanskelig periode. Men endelig tirsdag 13.november 1917 fikk sangkoret sin første øvelse i den noe uferdige Centralkirken. Under ledelse av Hr. Sæterstøl ble Davids 126 Salme innøvet. Ved den høytidelige innvielse av Centralkirken 17.mars 1918, sang koret og organist Gottschalk Michelsen spilte ved orgelet. Tilslutningen av gamle og nye medlemmer ble etter hvert meget god og antall sangere steg til ca 40 medlemmer.
Lover
Protokollen forteller at sangkoret fra første stund hadde sine ”statutter” som inneholdt hele 12 paragrafer. Her er noen eksempler vedtatt på ekstraordinært årsmøte i 1938.
 Paragraf 1
Sangkorets formål er ved Herrens nåde å virke til Guds rikes fremme, særlig ved menighetens gudstjenester og andre anledninger hvor koret kan være til velsignelse og nytte.
Paragraf 4
Enhver som ønsker å bli opptatt i koret må først prøve sin stemme for kordirigenten og av denne, i samråd med styret, treffes avgjørelse om opptagelse.
Paragraf 5
Medlemmenes plikter er følgende:
1.       Å møte presis ved øvelsene og ved de anledninger når koret skal synge.
2.       Å legge energi og godvilje i arbeidet.
3.       Lojalt å underordne seg kordirigentens anvisninger i musikalsk henseende.
4.       Å bøye seg for majoritetens beslutninger i saker vedrørende koret.
Paragraf 6
Koret har øvelse hver tirsdag kl.19.30. Uteblir noe medlem fra de regelmessige sangøvelser eller de gudstjenestelige sammenkomster uten gyldig grunn 3 ganger i trekk, mister vedkommende sitt medlemskap. Dog skal formannen undersøke hos vedkommende av hvilken grunn han eller hun er uteblitt, samt gjøre hva han kan for å få dem med igjen.
 
Utmerkelser/æresbevis
Paragraf 8
Sangkormerket oppnås etter 5, 10, 15, 20 og 25 års medlemskap således: Notebånd i sølv ved 5 års medlemskap, grønt bånd ved 10 år, gult bånd ved 15 år og rødt bånd ved 20 år. Etter 25 års medlemskap fås sangkorets emblemtegn, harpen. Sangkorets emblem kan også utdeles tidligere til medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til dette, dog uten de graderte bånd. De som har vært medlemmer i 50 år tildeles sangkorets høyeste utmerkelse – æresmedlem av koret – og får tildelt ett diplom samt et tillegg til harpen. Dette diplom kan også gis til medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det. Etter 30 års medlemskap blir det utdelt ett spesielt diplom.
Rariteter
I starten var kontingenten 10 øre pr. uke og 25 øre som inntredelseskontigent.
En tilleggsparagraf fra 1890-årene: Gifte kvinner tilstedes adgang at opptages i Sangforeningen, forutsatt at deres hjem ikke lider derved.
Høsten 1928 skulle sangkoret velge ny dirigent. Det var 7 søkere og Guttorm Fjeldberg Olsen ble valgt.
Sangkorets første æresmedlem ble utnevnt i 1937. Det var Elias Monsen som hadde vært medlem i 40 år.
Lars Ragnvaldsen ble i 1954 tildelt sangkorets høyeste utmerkelse i sølv for trofast virke i 10 år som dirigent.
For første gang i sangkorets historie ble en av dets egne medlemmer bedt om å overta som instruktør og dirigent. Det var Glenn Michelsen. Han har gjennom årene vist at han har sans for det verdifulle av det gamle og et åpent øre og kritisk sans for det nye som dukket opp på den kirkemusikalske arena.
I likhet med 60-års jubileet ble også 70-års jubileet feiret først sammen med menigheten og senere med stor sangerfest på Terminus. 75-års jubileet ble også feiret med en stilig og vellykket fest på Terminus.
I 1982 ble to av korets medlemmer hedret med Kongens fortjenestemedalje. Det var Knut Johannessen og Mary Tvedt
Formenn/styret
O.Simonsen, J. Simonsen, Br. Ellingsen, T. Olsen, P.Larsen, G.Lund, E. Monsen, H. Halvorsen, A.Grinde, Br. Haugsbø. I 1920 ble Magnus Fotland sen. valgt til formann, Lars Jansen (1928), Arnfinn Haugland (1933), Kristian Ulvedal (1936), Leif Norgård, Jacob Sigvatsen (1946), Knut Johannessen (1950), Leif Norgård (1951), Finn Furevik (1953), Magnus Fotland (1954 - 1960), John Halvorsen (1961 og 1965), Finn Furevik (1963 og 1971), Johannes Huseklepp (1966), Knut Soltvedt (1968), Harald Leknes (1974) og igjen Magnus Fotland (1976 -2011), Else-Marie Rasmussen (2011 -
Paragraf 12
Styrets plikter:
a)       Formannen har å sammenkalle styret når han anser det for nødvendig, og likeledes medlemmene til ekstraordinære møter, til rådslagning over korets anliggender.
b)       Viseformannen skal fungere i formannens fravær. Likeledes har han, i forening med dirigent, å bestemme hvilke sanger som skal synges ved gudstjenestene. Disse bestemmelser har sangerne å rette seg etter uten motsigelse. Dog har sangerne rett til å komme med forslag til viseformannen ved øvelsens begynnelse.
c)       Kassereren har å føre et nøyaktig regnskap over inntekter og utgifter, innkreve den bestemte kontingent og fremlegge beretning om kassens status ved hvert forretningsmøte.
d)       Sekretæren fører medlemsprotokollen samt register over repertoar, hvilke sanger som synges og når, samt referat av alle forretningsmøter, og foreta det ukentlige navneopprop ved øvelsene og anmerke de som er tilstede ved gudstjenestene.
e)       Visesekretæren holder noteskapet i orden.
f)        Sangkomiteen skal ta ut nye sanger og medlemmene har anledning å komme med forslag.
Sangen vår
Et interessert, motivert og godt sangkor er av stor betydning for en menighet. Centralkirkens menighet har i alle år hatt gleden av å ha sangkoret med. Antall sangere har selvsagt variert i årenes løp, men det har alltid vært en flokk medlemmer som har holdt trofast sammen og holdt sangerfanen høyt i ære. Foruten å medvirke ved menighetens egne gudstjenester og møter har sangkoret brakt glede og oppmuntring ved mange anledninger på sykehus, gamlehjem…
O, du store seierherre, Lover Herren, Englevrimmelen, Min fremtidsdag, O syng, synger for Gud. Lovsang av Beethoven. Trøster mitt folk. Davids 121 salme..
I 1944 ble den store kantaten Golgata fremført for første gang.
Dirigenter/instruktører/organister
Sangkoret har hatt en rekke dirigenter opp gjennom årene. Her kan nevnes: Skomaker Olai Hansen, skomakermester Ole Monsen, organistene Sivertsen, Johan Hauge, John Thorkildsen, Fjellberg Olsen, lærer Varland, lærer Birkeland, Hr. Sæterstøl, Thorleif Aamodt, organist Haakon Hammer, Lars Ragnvaldsen, Glenn Michelsen, Jan Lillevik og vår nåværende dyktige dirigent Inge Fjørtoft.
Sangere
Medlemstallet var i 1930 kommet opp i 70 sangere, av disse var 26 sopraner, 15 alter, 15 tenorer og 14 basser. Med et så stort sangkor ble det et veldig press på dirigenten og frk. Lilly Rognaldsen ble anmodet om å være viseinstruktør. En krevende stilling som hun skjøttet vel i mange år.
23.april 1957 ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte. Det ble alvorlig drøftet om sangkoret skulle nedlegges midlertidig. 50% avgang blant korets medlemmer. Forslag om at koret kunne delta med sang i kirken bare hver fjerde søndag, og stifte et mannskor som kunne tre inn de andre søndagene. Men takket være den lille trofaste gruppen av sangere som alltid møtte frem gled krisen over. Nye sangere kom tilbake til koret og nyordningen med 1 frisøndag i måneden fungerte greit.
I 1960-årene kom det en ny optimistisk ånd i Sangkoret. Koret deltok på gudstjenester i kirken vår. De deltok også på møter andre steder. Her kan nevnes: Finnemisjonens møte i Ytre Arna, sang og musikkmøte i Frikirken, Betanien, Aldershjemmet og søndagsskolens landturer på Hylkje.
1970 var jubileumsår og Årskonferanseår for menigheten i Centralkirken. Sangkoret var med ved nesten alle anledninger og høynet gudstjenester og møter med vakker sang.
Rapport – årsmøte i 1974
Sangkoret teller i dag 44 sangere: 16 sopraner, 11 alter, 6 tenorer og 11 basser.
Korets aktivitet i løpet av året: 33 øvelser, sunget ved 30 gudstjenester og 14 kveldsmøter. Vi har hatt 9 frisøndager
Koret har også sunget på Betanien Sykehus og Metodistkirkens aldershjem og har som vanlig deltatt ved Søndagsskolens landtur til Hylkje.
Mary Tvedt og John Halvorsen ble overrakt diplom for 35 års medlemskap i koret.
Pinsehelgen 1978 fikk Centralkirken besøk fra Ålesund. Det var ”budbringerne” under ledelse av Kari Fjørtoft som sang seg inn i våre hjerter.
Rapport – årsmøte i 1986
Koret består av 46 sangere. Foruten de faste poster har koret deltatt på nærsagt alt, fra grillaften hos fam. Rygg til konsert i Meland kirke på Holsenøy. En stor opplevelse var det for koret å delta i Grieghallen med andre sangere fra byen og distriktet
Rapport fra 1990
Det har vært et meget travelt jubileumsår. Koret består nå av 45 aktive sangere. Årskonferansen var høydepunktet som krevde mye av dirigent, organist og sangere. Men i fellesskap klarte de med stor overbevisning å vise at Centralkirkens sangkor lever opp til sitt motto: Synger for Gud – lover Herren. Det gledet en jubilerende menighet da Glenn Michelsen ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sin innsats i skolen og kirken.
Turer-blåturer
I påsken 1926 var koret på sangerstevne i Stavanger og da ble Vestlandske Metodistkirkers Sangerforbund stiftet.
I 1927 var sangkoret på besøk i Haugesund og der sang koret i Metodistkirken.
Etter langvarige forberedelser og utallige øvelser, startet Centralkirkens sangkor på ”Trondheimsturen 1936” med M/S Brand III. Metodistmenigheter i Trondheim, Kristiansund, Molde og Aalesund ble besøkt.
Danmark-Sverige turen i august 1946
Knut Johannessen var ildsjelen for denne turen. Torsdag 29.august holdt sangkoret sin store konsert i kirken hvoretter de dro av gårde langs kysten vår mot Gøteborg, Helsingborg, Malmø, København, Odense; Århus og Oslo Turen gikk med båten M/S Brand IV. Turen varte i flere uker og mange metodistmenigheter i Danmark og Sverige ble besøkt. 25 forskjellige sangnumre var innøvet for de mange opptredener. Sangerferden var en verdig avskjed med organist Haakon Hammer, mangeårig organist og dirigent i vår kirke.
Centralkirkens sangkor i Bergen gjestet Ålesund og vennene der i pinsen 1979. Lørdag morgen møttes vi til en høytidsstund i Ålesund vakre metodistkirke. Der under det mektige kirkehvelv fikk vi nyte orgelets tonerikdom i stille meditasjon og fikk også selv lov å fylle kirken med vår sang. Om kvelden var det hyggestund i kirken. Med Magnus Fotland som leder gikk det slag i slag med prolog, sang, musikk, avis, historikk, andakt og bevertning.
Tur til Tyskland-Sveits juni 1979 med Jorunn Wendel som reiseleder, ble en stor opplevelse for alle som var med.
Sangkorets blåturer var en helt spesiell greie. Utallige er de bedehus, kirker og aldershjem som har fått sanger og hilsener fra koret. Du er god hvis du finner et sted i Hordaland som vi ikke har vært.
Ved en så viktig milepel som 120 år er det naturlig og riktig å minnes den store skare av sangere som i årenes løp har fått vandret hjem til Herren. Alle disse som elsket sangkoret og som holdt det som noe stort og viktig å bringe ut evangeliet med ord og toner til lyttende mennesker. Måtte så vi som er med i dette arbeidet i dag, ikke slå oss til ro med å hvile på deres laurbær. Men sanke oss skatter i Himmelen ved trofast virke i denne viktige gren i Mesterens tjeneste. La oss derfor, som aktive sangere, fortsatt fylke oss om vårt hellige motto: SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN.
Sangkoret markerte jubileet sitt med fest på Grand hotell Terminus lørdag 2.oktober 2010
Søndag 3.oktober konsert i Centralkirken. Medvirkende her var også Scala brassband med sin dirigent Espen Selvik og Bergen Turnforenings Orkester med Ben I. Nordby som dirigent.
Sangkoret fremførte følgende sanger: Eg er fri - De som med tårer sår – Å, om med tusen tungers lyd – Agnus Dei – Kyrie Eleison – Takk Herre Gud – Lovsang – Vår Gud han er så fast en borg.
Bergen Turnforenings Orkester fremførte: Rondo – Prelude – Largo
Scala brassband fremførte noen friske marsjer for 120-års jubilanten.skrevet av: Rune Nilsen